mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay77
mod_vvisit_counterTháng này6596
mod_vvisit_counterToàn bộ359228
Thanh tra phục vụ thời kỳ đất nước thống nhất, cả nước xây dựng xã hội chủ nghĩa (1975 – 2005) PDF. In Email

 b. Thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 – 2005).

Văn nghệ chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (năm 1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện và các Đại hội Đảng toàn quốc sau này tiếp tục xác định đường lối toàn diện, lấy đổi mới kinh tế là trọng tâm: phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các tổ chức thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ, có vai trò to lớn, phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, tổ chức ngành Thanh tra từng bước được đổi mới, củng cố kiện toàn cả về tổ chức và hoạt động, nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực thanh tra. Cùng với việc đẩy mạnh thanh tra phục vụ công cuộc đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra.

Năm 1990, Pháp lệnh Thanh tra được ban hành và đến năm 2004 Luật Thanh tra được ban hành thay thế pháp lệnh Thanh tra đã mở ra một thời kỳ mới của công tác thanh tra. Luật Thanh tra đã khẳng định “Thanh tra là một chức năng thiết yếu của quản lý Nhà nước”, xác định vị trí thanh tra trong hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước; quy định rõ quyền năng pháp lý của thanh tra viên, đảm bảo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ công tác thanh tra trong thời kỳ đổi mới. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và phương hướng hoạt động thanh tra đã có đổi mới khá cơ bản. Hoạt động thanh tra xét khiếu tố đã có bước phát triển quan trọng. Công tác thanh tra luôn bám sát yêu cầu phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, nhất là đổi mới và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện việc chuyển đổi nền kinh tế theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đất nước, bên cạnh những thành tựu đạt được, cũng phát sinh nhiều vấn đề bức xúc, đòi hỏi phải tiến hành thanh tra, kiểm tra.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Thanh tra Chính phủ đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước và tiếp tục thực hiện nhiều cuộc thanh tra trên diện rộng đối với tất cả các lĩnh vực: quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, ngân sách, các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần tăng cường kỷ cương pháp luật, đấu tranh phòng ngừa, chống tham nhũng.

* Trong lĩnh vực thanh tra kinh tế – xã hội:

Trong những năm 1990 – 2000, toàn ngành đã tiến hành hàng chục ngàn cuộc thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực: hoạt động của ngành tài chính, ngân sách (1990), ngân hàng (1995 – 1996); thanh tra các dự án đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn (1997 – 1998); thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách và thu chi các khoản đóng góp của nhân dân ở xã, phường (1998 – 1999); thanh tra diện rộng về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và chế độ hưu trí (1998); thanh tra việc thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu của Nhà nước đầu tư phát triển kinh tế nông thôn và miền núi (1999 – 2000).

Đào Quang Lâm