mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay281
mod_vvisit_counterTháng này16726
mod_vvisit_counterToàn bộ1074542
Ban Thường vụ Huyện ủy PDF. In Email

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Ban Thường vụ huyện ủy là cơ quan thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lãnh đạo và chỉ đạo mọi công tác của Đảng bộ giữa hai kỳ Hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, có trách nhiệm, quyền hạn sau:

1/ Cụ thể hóa và có kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của huyện uỷ đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền mặt trận, các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện.

2/ Căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện uỷ để triển khai thảo luận và quyết định về chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác quần chúng của huyện.

3/ Xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (Kế hoạch 10 năm, Kế hoạch 5 năm và hàng năm) và ngân sách Nhà nước hàng năm trình Huyện uỷ. Định hướng qui hoạch và điều chỉnh qui hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - XH của huyện, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch xã, thị trấn.

4/ Thảo luận và quyết định những chủ trương đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, những vấn đề liên doanh, liên kết với bên ngoài, những vấn đề có liên quan  đến tôn giáo và chính sách dân tộc của Đảng, các chủ trương, chính sách quan trọng của địa phương.

5/ Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy theo quy định của Điều lệ Đảng; xem xét, quyết định và đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo thẩm quyền.

6/ Quyết định điều động, đề bạt, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nâng và xếp lương, cho nghỉ chính sách đối với cán bộ chủ chốt theo phân cấp quản lý cán bộ. Xây dựng phương hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt của xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể của huyện theo phân cấp quản lý. Quyết định những vấn đề thuộc về chính sách cán bộ của huyện.  Biểu quyết bằng phiếu kín đối với việc đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, thi hành kỷ luật cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

7/ Quyết định việc thành lập mới, sát nhập, chia tách hoặc giải thể các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; cho chủ trương về việc thành lập mới, sát nhập hoặc giải thể các đơn vị hành chính, các phòng, ban của chính quyền, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội… theo phân cấp quản lý.

8/ Quyết định chức năng, nhiệm vụ, qui chế làm việc, tổ chức bộ máy các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy và cấp uỷ cấp dưới.

9/ Quyết định phân công công tác các đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

10/ Kiểm tra các cấp, các ngành, sơ kết, tổng kết việc thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Chỉ đạo việc làm thí điểm để rút kinh nghiệm những vấn đề lớn và mới để nhân ra diện rộng.

11/ Những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Huyện ủy, nhưng vì yêu cầu cấp bách, không kịp họp Ban Chấp hành, thì tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ họp bàn bạc quyết định và báo cáo với Ban Chấp hành Huyện uỷ trong kỳ họp gần nhất và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành về những quyết định đó.

12/ Chuẩn bị nội dung và triệu tập các kỳ họp của Ban Chấp hành. Thay mặt Ban Chấp hành báo cáo các mặt công tác theo định kỳ hoặc đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và thông báo cho các cấp ủy trực thuộc theo quy định của Điều lệ Đảng; tham gia hoặc kiến nghị với Tỉnh uỷ những vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách thuộc quyền của cấp trên.

 II. Lãnh đạo:


Tin mới hơn: